PAIR OF WISTERIA TREES                             400 euros.

WISTERIA ARCHES  x  3 no.                          300 euros.

BLOSSOM TREES  x  6 no.                             300 euros.

TOPIARY ROSE TREES  x  2 no.                    100 euros.

LANTERNS  x  10 no. ( incl. candles )        200 euros.

GLASS VASES x 10 no.  ( incl. candles )    200 euros.

LED DRAPED CIVIL ARCH                             150 euros.

ENTRANCE SWAG                                          100 euros.

BRIDE & GROOM CHAIRS                              50 euros.

IVORY AISLE RUNNER                                  200 euros.

SATIN PEW END BOWS x 30 no.                100 euros.